Avondgebeden

Avondgebed

Heb dank, Heer, dat Gij onze voet vandaag voor letsel hebt behoed; steeds stond uw engel ons terzij, door uw genade leven wij. Vergeet het kwaad dat in ons is, schenk onze ziel vergiffenis, reken ons onze schuld niet aan, zodat wij vredig slapen gaan. Bescherm ons met...

Lees meer

Voleinding

O Koning in uw majesteit, Christus, des Vaders heerlijkheid, die ons herstelt in glans en eer en breekt de macht des doods, o Heer. Gij neemt ons aller zwakheid aan om zo het strijdperk in te gaan; de dood, ons door de slang gebracht, vertrapt Gij stervend door uw...

Lees meer

De lofzang van Maria

Mijn ziel maakt groot de Here, en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige....

Lees meer

Avondgebed

Avondgebed O barmhartige God, eeuwig Licht, dat schijnt in de duisternis, U die de nacht van zonde en blindheid van hart verdrijft. Aangezien U de nacht verordend hebt om te rusten, en de dag om te werken; zo bidden wij U, geef dat onze lichamen in vrede en stilte...

Lees meer

Avondgebed

Moge God ons de hele dag ondersteunen, totdat de schaduwen lengen en de avond aanbreekt, en de drukke wereld tot stilte wordt gebracht, en de koorts van het leven voorbij is, en ons werk gedaan! Moge Gods Genade ons dan een veilig onderkomen schenken, en een heilige...

Lees meer

Mijn Heer en mijn God,

Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid uw opperste Majesteit.   Ik dank U voor alle weldaden, in het bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard.   Kom, Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de genade van...

Lees meer

Heer, U alleen weet wat deze dag waard was.

Heer, U alleen weet wat deze dag waard was. Ik heb veel gedaan en veel nagelaten. Ik heb veel geprobeerd en veel niet volbracht. Ik heb gehandeld en beslist uit ongeloof en ben de mensen veel liefde schuldig gebleven. Ik wil allen die mij onrecht aangedaan hebben...

Lees meer