Biechten

In ‘de broers Karamazov’ komt een verhaal voor over een geheimzinnige bezoeker. Na zijn eerste bezoek aan Zosima, die later monnik zal worden, komt hij bijna iedere dag. Hij wil iets vertellen, maar het lukt hem maar niet. Hij wordt aangemoedigd door de gedachten van Zosima dat we allen verbonden zijn aan elkaar, ook in onze zonden.

Op zeker moment vertelt hij dat hij een moord gepleegd heeft en dat iemand anders er ten onrechte van beschuldigd werd. Deze zogenaamde dader stierf al snel en daarmee leek de zaak opgelost. Daarmee begon de straf van de echte dader.

Hij moest nu een geheim met zich meedragen dat hem voortdurend kwelde. Hij deed er alles aan om van zijn kwelling af te komen, liefdadigheid, hij trouwde, kreeg kinderen, maar het werd steeds erger. Met zijn geheime lijden boette hij voor zijn daad, maar ook daardoor werd de kwelling niet minder.

“Uiteindelijk was hij er met heel zijn hart van overtuigd dat hij door zijn misdaad te bekennen zijn ziel zou genezen en voorgoed rust zou vinden. Maar naast die overtuiging voelde hij ook doodsangst in zijn hart, want hoe moest hij dit ten uitvoer brengen?”

Zwijgen

Psalm 32 : 3, 4

Want zolang ik zweeg,
kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag;

want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij,
mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.

Sela

Spreken

Psalm 32 : 5, 6

Mijn zonde maakte ik U bekend,
en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet;
ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden,
en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela
Daarom bidde iedere vrome tot U

ten tijde dat Gij U laat vinden;

Uit het dienstboek van de PKN:

“Een gelovige van protestantse huize bracht zijn ervaring als volgt onder woorden: ‘Naar aanleiding van een misstap die ik in het openbaar had begaan, heb ik hulp gezocht bij een pastor. Op de weg van zielzorg die zij met mij ging, was er een rituele markering waarbij ik mijn zonde en berouw voor God heb uitgesproken. Daarop kreeg ik uit de mond van de biechthoorder Gods genade aangezegd. Ik hoorde een woord met gezag. Dat maakt vrij en geeft kracht om op te staan.’

Het woord van vergeving heeft genezende kracht en maakt bereid om een nieuw leven te leiden. ‘Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad’ (1 Johannes 1:9).”

“Luther beoogde dus niet afschaffing, maar zuivering van de biecht. Zelf is hij zijn leven lang met grote regelmaat te biecht gegaan. Veelzeggend is zijn opmerking: ‘Toch wil ik mij de privaatbiecht niet laten afnemen en ik zou ze voor alle schatten van de wereld niet in ruil willen geven. Want ik weet hoeveel troost en kracht zij mij gegeven heeft. Niemand weet wat zij vermag dan wie dikwijls met de duivel heeft gevochten. Ik zou al lang door de duivel gewurgd zijn, als de biecht mij niet bewaard had.”

“Al even prikkelend stelde Calvijn dat wanneer iemand de algemene beloften in de prediking van het evangelie hoort en niettemin blijft twijfelen aan Gods vergeving, zo iemand er goed aan doet om voor zijn pastor de verborgen wond van zijn ziel bloot te leggen, om dan tot hem persoonlijk gericht te horen: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven’ (Matteüs 9:2; Joh. Calvijn, Institutie III, IV, 14).”

Luthers werkkamer op de Wartburg

Luthers werkkamer op de Wartburg

Als je in vertrouwen je verhaal voor Gods aangezicht neer wilt leggen om dit voor God te belijden en ik kan je daarbij helpen dan ben ik daar van harte toe bereid. Het ambtsgeheim is voor mij heilig en dat betekent: veilig!

 

Ik wil je daarbij helpen.

Je kunt daarom via dit contactformulier of 06-21470904 een beroep op mij doen.

Voor andere hulpvragen verwijs ik je graag naar https://www.sensoor.nl/ een organisatie waar mensen je dag en nacht te woord kunnen staan.