Meditaties

De Heer is waarlijk opgestaan

1 Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. 2 Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – 3 het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’ – 4 wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw.’ 5 In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’ En de...

Lees meer

Kleden

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn ​heiligen​ bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar en ​vergeef​ elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals...

Lees meer

Afsterven

5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is ​afgoderij –, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ​ongehoorzaam​ zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar...

Lees meer

Verborgen

2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met ​Christus​ in God. 4 Wanneer ​Christus​ verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Kolossenzen 3   Want wíj...

Lees meer

Boven en beneden

1 Indien gij dan met ​Christus​ opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar ​Christus​ is, gezeten aan de rechterhand Gods.  Kolossenzen 3   Wij zijn waar Christus is. In alles gaat het om de eenheid die er met Hem is als de werkelijkheid van ons leven...

Lees meer

Wereldgeesten

20 Indien gij met ​Christus​ afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: 21 raak niet, smaak niet, ​roer​ niet aan; 22 dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met...

Lees meer

Einde borstklopperij

Als vervolg op de vorige meditatie (dood) wil ik hier een illustratie geven van wat ik daar heb geschreven, lees daarvoor Romeinen 4: 16-21 Het oerbeeld van geloof is Abraham! Naar mijn mening laat God ons in hem zien welk geloof Hij van ons vraagt. Geloof ziet op de...

Lees meer

Dood én levend

12 daar gij met Hem ​begraven​ zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. 113 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend...

Lees meer

Nieuw

9 Want in Hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11 In Hem bent u ook ​besneden​, niet door mensenhanden, maar met de ​besnijdenis​ van ​Christus​,...

Lees meer

Wandel in Hem

6 Nu gij ​Christus​ ​Jezus​, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 7 geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. 8 Ziet toe, dat niemand u meeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel...

Lees meer

Liefde is kennis

1 Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen,.... 2 opdat hun ​harten​ getroost en zij in de ​liefde​ verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, ​Christus​, 3...

Lees meer

Strijd

28 Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in ​Christus​ volmaakt te doen zijn. 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.2.1 Want ik...

Lees meer
Pagina 1 van 1612345...10...Minst recente »