Meditaties

Gunstbewijzen

22 Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, 23 elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! 24 Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen. 25 Goed is de Here voor wie Hem...

Lees meer

Bron

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond ​Jezus​ en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7 5 Dit zegt de...

Lees meer

Hoor

7 Hoor nu, mijn volk, en Ik wil spreken, Israël, en Ik wil tegen u getuigen: God, uw God, ben Ik. 8 Niet om uw ​offers​ berisp Ik u; uw ​brandoffers​ toch zijn bestendig voor Mij. 9 Ik neem uit uw ​huis​ geen stier, geen bokken uit uw kooien, 10 want Mij behoort al...

Lees meer

Gebod

1 Heel het gebod, dat ik u heden opleg, zult gij naarstig onderhouden, opdat gij moogt leven en talrijk worden en het land binnengaan en in bezit nemen, dat de Here uw vaderen onder ede beloofd heeft. 2   Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze...

Lees meer

Preek Johannes 4

Zondag 19 maart 2017 PKN Augustinusga, Terug in de gemeente waar ik stond van 1989 - 1993. U kunt hier de preek beluisteren De preek begint bij minuut  39.13

Lees meer

Wolken

En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de ​Heer​ tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden.   1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over...

Lees meer

Liefdevol

8 Liefdevol en ​genadig​ is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. 10 Hij straft ons niet naar onze ​zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde...

Lees meer

Hij

Dit zegt Hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent.2 Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood.   Want ik merk dat uw gedrag...

Lees meer

Doel

12 Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor ​Christus​ ​Jezus​ mij gegrepen heeft. 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker:   ik...

Lees meer

Begraven

4 We zijn door de ​doop​ in zijn dood met Hem ​begraven​ om, zoals ​Christus​ door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.   6 Immers, we weten dat ons oude...

Lees meer

Offer

1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods ​barmhartigheid​ vraag ik u om uzelf als een levend, ​heilig​ en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.   2 U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen...

Lees meer

Vreugde

8 De ​Levieten​ lazen het ​boek​ met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene. 9 ​Nehemia​ – hij was de landvoogd –, ​Ezra, de ​priester​ en ​schrijver, en de ​Levieten​ die het volk uitleg gaven, zeiden tegen...

Lees meer
Pagina 1 van 2212345...1020...Minst recente »