Dienst van de bevestiging tot ouderling van Gerrit van der Schuur op zondag 5 maart 2017 om 10.00 uur in de Eben Haëzerkerk te Nijkerkerveen

De preek en dienst vindt u onder 5 maart 2017 als u dit adres in de adresbalk kopieert of er op klikt:

http://eben-haezer.protestantsekerk.net/kerkdiensten_uitgezonden

Mededelingen
Intochtslied ( staande): psalm 134
1
Gij dienaars aan den HEER gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.

2
Die in het huis des HEREN zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

3
Uit Sion, aan den HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ’t die u bij name riep.

Stil gebed
Bemoediging
Groet

Lied 575 alle liederen zijn uit liedboek 2013

1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

2 Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Marcus 14

1 De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. 2 Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.
3 Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? 5 Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. 7 Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8 Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 9 Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’
10 Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. 11 Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.
We luisteren naar een lied door Gert van der Schuur geschreven

The Anointing De Zalving (vrij vertaald)

My eyes have seen the Lord. Ik heb de Heer met eigen ogen gezien
I could not stay outside. en kon niet langer buiten blijven staan.
Did not fear for Pharisees; Mijn angst voor de Farizeeërs was ik kwijt;
Why should I longer hide?! waarom zou ik me nog langer verbergen?!

Standing behind the Master’s feet, Terwijl ik achter de voeten van de Meester stond,
My wicked heart broke down. brak mijn zondige hart in gruzelementen.
Pouring out a flood of tears, Er volgde een tranenvloed,
His feet were nearly drowned. Zijn voeten werden er bijna mee overspoeld.
I wiped them with my locks of hair, Ik veegde ze af met mijn lange haren
Kissing them tenderly. en kuste zijn voeten teder.
I broke the alabaster jar, Daarna brak ik de alabasten kruik,
Perfume smelled preciously. De parfum rook buitengewoon lekker.

I poured it over His head, Ik goot het uit over zijn hoofd,
And I poured it over His feet. en ik goot het over zijn voeten.
To prepare for my burial, he said. “Daarmee bereidt zij mijn begrafenis voor”, zei Hij.
And than came the Words that never cease. En tóen kwamen de woorden die nooit ophouden.
They echoed like music in my ears: Ze echoden als muziek in mijn oren:
Your sins are forgiven, go in peace! “Je zonden zijn je vergeven, ga in vrede!”
Your faith has saved you, go in peace! “Je geloof heeft je behouden, ga in vrede!”

GvdS / 2005
Zingen: Lied 558
1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.

2. Om de zalving door een vrouw,
vreugde-olie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.
Verkondiging
Zingen: Lied 908
1 Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.
2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom!

7 Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!
Dienst van de Bevestiging

Zingen: Lied 362

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan : ‘Ik zal jou niet begeven.’

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weg getild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt-
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

Inzameling van de gaven

Lied voor en met de kinderen

Gebeden

Heenzending

Zingen Lied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Zingen: Amen (3x)

Delen

Spreekt dit u aan? Deel het dan via de social media.